ประวัติความเป็นมาของ ศูนย์ฯนครศรีธรรมราช

สภาสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครศรีธรรมราช ณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชตามรายงานการประชุมสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554 สภาสถาบันรัชต์ภาคย์ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งจาก โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มาอยู่ที่ อาคารเลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

ac1 (WinCE) ac2 (WinCE) ac3 (WinCE) bc1 (WinCE) bc2 (WinCE) bc3 (WinCE)